سقف اعتبارات پژوهشی كشور كاهش نخواهد یافت.

سه شنبه
96/4/20

معاون اول رئیس جمهور گفت: با وجود همه محدودیت ها سقف اعتبارات پژوهشی كشور كاهش نخواهد یافت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بیست و یكمین جلسه شوری عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) صبح امروز (سه شنبه) به ریاست دكتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهو تشكیل شد.

 

معاون اول رییس جمهور در ین جلسه با تاكید بر ینكه توسعه علمی جزو برنامه هی اصلی دولت است، گفت: با وجود همه محدودیت ها سقف اعتبارات پژوهشی كشور كاهش نخواهد یافت.

 

جهانگیری با بیان ینكه تامین اعتبار و منابع مورد نیاز طرح هی كلان اولویت دار در دستور كار دولت قرار دارد، تصریح كرد: همه طرح هی كلان اولویت دار نیمه تمام بید با همكاری دبیرخانه شورا و دستگاه هی اجریی به ویژه سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس اولویت تكمیل شود.

 

وی همچنین با اشاره به ضرورت تدوین برنامه توسعه هدفمند آموزش عالی متناسب با نیازهی جامعه،‌اظهار داشت: تربیت نیروی انسانی بید متناسب با نیازهی واقعی كشور انجام شود و یجاد رشته هی جدید در دانشگاه هی كشور بید بر اساس نیازمندیهی اقلیمی ، جغرافییی و طرح هی توسعه ی در استان ها شكل بگیرد.

 

در ین جلسه كه وزری علوم، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، نفت و دفاع و پشتیبانی نیروهی مسلح، رییس كل بانك مركزی و معاون علمی و فناوری رییس جمهور حضور داشتند، احمدی دبیر شوری عالی عتف در گزارشی ضمن اشاره به عملكرد شورا و موضوعات مطرح در كمیسیون ها بری پیشبرد طرح هی راهبردی،‌پژوهشی و دانش بنیان در دولت یازدهم، گفت: خوشبختانه بیش از 75 درصد مجموع مصوبات شورا اجریی و عملیاتی شده است و دبیرخانه توانست علاوه بر ارزیابی طرح هی كلان ملی مصوب، حمیت مالی از سوی دستگاه هی سفارش دهنده را جلب كند.

 

وی با بیان ینكه به دبیرخانه شوری عالی عتف در بودجه سال جاری ردیف مستقلی اختصاص یافته ، گفت: در حال حاضر طرح هی كلان ملی بر اساس میزان تاثیر بر تحقق شاخص هی اقتصاد مقاومتی بررسی و ستاد ینده نگاری و تجاری سازی و شركت هی دانش بنیان یجاد شده است.

 

در ین جلسه، مصوب شد؛ سازمان برنامه و بودجه با تهیه و پیش بینی ساز و كاری منابع مورد نیاز بری اجری طرح هی كلان اولویت دار را تامین نمید. همچنین مقرر شد پیشنهاد دبیرخانه شوری عالی عتف در راستی اجری اساسنامه دبیرخانه بری بررسی بیشتر به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال شود.اعضی شوری عالی عتف پس از بحث و تبادل نظر درباره «تدوین برنامه توسعه هدفمند آموزش عالی متناسب با نیازهی جامعه» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكی را مكلف كردند با همكاری دستگاه هی اجریی برنامه هی كلان ساماندهی هدفمند آموزش عالی با توجه به نیازهی جامعه را در مدت یكسال تهیه و جهت تصویب به شوری عالی عتف اریه كنند.

 

همچنین مقرر شد كه «قانون ساماندهی مناطق ویژه علم و فناوری» بری بررسی و تصمیم گیری در هیات دولت ارسال شود. سپس دستور «نظام نامه ملی نشر علمی كشور» بررسی و قرار شد ین موضوع بری بررسی مجدد و جامع به دبیرخانه شورا برگشت داده شود.

 

همچنین شوری عالی عتف به اساسنامه پیشنهادی سازمان عامل و استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان ری مثبت داد. بر ین اساس ماهیت سازمان منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان غیردولتی و غیر انتفاعی و نحوه اداره آن هیات امنیی خواهد بود. بررسی تدوین سیاست هی توسعه روابط بین الملل حوزه علوم، تحقیقات و فناوری آخرین دستور جلسه امروز بود كه توانست ری مثبت اعضا را به خود اختصاص دهد.